ชื่อ – สกุล
นายบัญชา   อาษากิจ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์ aj.bunbun@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1130
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า