ชื่อ – สกุล
นางสาวอรอุษา  หนองตรุด
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
M.A.(Music Composition)
สถาบันการศึกษา

Korea National University of Arts

อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ