ชื่อ – สกุล
นางสาวอรอุษา  หนองตรุด
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
M.A. (Composition)
สถาบันการศึกษา

Korea National University of Arts

อีเมล์ machiatobeach@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1130
ความเชี่ยวชาญ