ปฎิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555  ระดับสาขาวิชา

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

9 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2556

จัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา (SAR) , จัดทำ มคอ.3 , มคอ.5 และ มคอ.7

2 – 3 เมษายน 2556

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้  (KM) เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

 14 พฤษภาคม 2556

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

 21 พฤษภาคม 2556

ส่งต้นฉบับรายงานประเมินตนเองระดับสาขาวิชา (SAR) ให้คณะดำเนินการเข้าเล่ม

 22 พฤษภาคม 2556

จัดส่ง มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาที่สอนในภาคเรียนที่ 2/2555

 23 พฤษภาคม 2556

จัดส่ง มคอ.7 รายงานผลการดำเนินหลักสูตร ปีการศึกษา 2555

 27 พฤษภาคม 2556

จัดส่ง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 1/2556

 5 มิถุนายน 2556

ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา

 6 – 20 มิถุนายน 2556

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 25 มิถุนายน 2556

คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

 1 – 15 กรกฎาคม 2556

ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

 30 กันยายน 2556

ส่งข้อมูลให้ สกอ. ผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online