ปฎิทินดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศ 2556ระกับสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

 

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

ระดับสาขาวิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

21 พ.ค. 57

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

2

21 พ.ค. – 14 ก.ค. 57

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสาขาวิชา

สาขาวิชา

3

15 ก.ค. 57

จัดส่งต้นฉบับรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสาขาวิชาให้คณะ

สาขาวิชา

4

17 ก.ค. 57

จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)          ระดับสาขาวิชาให้คณะกรรมการประเมินฯ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

5

25 ก.ค. 57

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา

งานประกันคุณภาพการศึกษา