ประชา สัมพันธ์ บัณฑิตทุกคนจะต้องเข้าไปขึ้นทะเบียนบัณฑิต และพิมพ์ใบรายงานการบันทึกข้อมูลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต นำมาให้ในวันรายงานตัว วันที่ 31 กรกฎาคม (บัณฑิตจะต้องเข้าไปขึ้นทะเบียนบัณฑิต ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557)

 

 

 

 

+