ประชุมคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่3/2560

การประชุมคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่3/2560 วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ห้องอินทนิล อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 84 พรรษา