ประชุมสาขาพัฒนาชุมชน
ผศ.สมทรง นุ่มนวล คณบดี ฯ รับฟังปัญหา มอบนโยบายในการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่การดำรงตำแหน่งทางวิชาการและจากนั้นทางสาขาได้ประชุมถึงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเมื่อวันที่11. มิถุนายน 2558 ณ ห้องลีลาวดี