ด้วยฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์จะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  ในวันที่      ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๕.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.  และวันที่  ๑๓, ๑๗ และ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖          เวลา  ๑๖.๓๐ – ๒๐.๓๐  น.  ณ ห้องลีลาวดี  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ซึ่งมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    เข้าร่วมจำนวน  ๙๐  คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕  

 

กำหนดการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายใน

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันที่ 11, 13, 17 และ 25 มิถุนายน  2556 

  ห้องประชุมลีลาวดี  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่  11  มิถุนายน  2556

15.30 15.45 น.            ลงทะเบียน

15.45 – 16.00 น.            พิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16.0018.00 น.            ทบทวนกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 

                                 ปีการศึกษา 2555

18.00 – 19.00  น.            พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.30  น.            แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ตามองค์ประกอบคุณภาพ

วันที่  13  มิถุนายน  2556

16.30 – 18.00  น.           แบ่งกลุ่มจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

                                 ตามองค์ประกอบคุณภาพ

18.00 – 19.00  น.           พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.30  น.           แบ่งกลุ่มจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

                                 ตามองค์ประกอบคุณภาพ

 

 

วันที่  17  มิถุนายน  2556

16.30 – 18.00  น.           นำเสนอรายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

18.00 – 19.00  น.            พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.30  น.           สรุปผลความก้าวหน้าของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

 

วันที่  25  มิถุนายน  2556

16.30  – 18.00  น.          นำเสนอผลการตรวจสอบและการจัดเก็บหลักฐาน

18.00 – 19.00  น.            พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.30  น.            สรุปผลการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง