การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                                                                                   ประจำปีการศึกษา 2556 เวลา 900-16.30 ห้องลีลาวดี