นักกศึกษาโครงการมูลนิธิ รากแก้ว และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ ม. 5 บ้านถนนใหม่ ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิศฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านถนนใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับผู้นำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่อทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ประชาชน นักเรียนโรงเรียนไทนรัฐวิทยา 88 หลังจากดำเนินโครงการ ร่วมถอดบทเรียน ปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเดิกแก่นักเรียนในพื้นที่โดย ผอ. อัมโร รักช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทนรัฐวิทยา

 {AG}04{/AG}