ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

    เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง GA 104 อาคารบัณทิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย  สุขวุ่น เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ พร้อมทั้งจัดบรรยายเรื่อง “กระบวนการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต” โดย มีวิทยากรจากสำนักวิทยบริการมาร่วมบรรยาย พร้อมทั้งคำปัจฉิมโอวาทเรื่อง “ชีวิต อนาคต กับความสำเร็จ” โดย อาจารย์ธาตรี  คำแหง สุดท้ายคำปัจฉิมโอวาทจากคณาจารย์ประจำหลักสูตรและพิธีผูกข้อมือให้กับตัวแทนนักศึกษา