กำหนดการอบรม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557

ณ ห้อง GA104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

08.00 – 09.00 น.

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษารายงานตัว

 

09.00 – 09.20 น.

พิธีเปิดงานพร้อมกล่าวปัจฉิมโอวาท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์      สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

09.20 – 10.00 น.

ตัวแทนคณาจารย์ให้โอวาทแก่นักศึกษา

10.00 – 11.00 น.

พิธีมอบดอกไม้ขอขมา ติดเข็ม

11.00 – 12.00 น.

บรรยายให้ความรู้ โดย คุณอุบล ช่วยพัฒน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจัดหางาน จ.สุราษฎร์ธานี

หัวข้อ

– ภาวะตลาดแรงงาน

– อัตราค่าจ้าง

– แรงงานขั้นต่ำ

– ตำแหน่งงานว่าง

– เทคนิคการสมัครงาน สัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้งาน

– กฎหมายเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ

12.00 – 13.00 น.

กิจกรรมรับประทานอาหารรุ่นพี่ร่วมกับรุ่นน้อง

13.00 – 15.00 น.

เสวนาอภิปรายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน          โดยวิทยากรศิษย์เก่า ดังนี้

1) นายแวรุสมี แวยะโก๊ะ ปลัดอำเภอเมืองนราธิวาส

2) นางสุรีรัตน์ ศรีนวลขาว ตำแหน่ง ผู้จัดการธุรกิจแว่นตา          (ท๊อปเจริญ) สาขาพุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

3) นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์ ตำแหน่งฝ่ายบุคคล บุคลากร 6    สนง.อบต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

4) นางจิราพร หาญกลับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

โดยมี นายอยับ ซาดัดคาน เป็นพิธีกรดำเนินการเสวนา

 

 กำหนดการอบรม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557

ณ ห้อง GA104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(ต่อ)

 

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

 

หัวข้อ

   – แนวคิดการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

   – การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในงานอาชีพ

   – การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม

   – มนุษยสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม

   การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

   – กลยุทธ์การทำงานให้ประสบความสำเร็จ

 

15.00 – 16.00 น.

กิจกรรมน้องๆร้องเพลงให้รุ่นพี่ เพลงบูมคณะ และมอบของขวัญ

16.00 – 16.30 น.

พิธีปิดโครงการ โดย อาจารย์พลกฤต แสงอาวุธ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 {AG}555555{/AG}