ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

 

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

——————————————————————————————————————————–

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี           ได้ทำการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่        15 กันยายน 2556  โดยการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับผิดชอบข้อมูลและผลการดำเนินงานในพันธกิจต่างๆ ของคณะ ตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่สะท้อนการวัดปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งวัดผลผลิต ผลลัพธ์ของการดำเนินงานของคณะ            ในปีการศึกษา 2556 ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้

 

คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (จำนวน 33 ตัวบ่งชี้)

 

องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

5.00

ระดับดีมาก

2. การผลิตบัณฑิต

3.85

ระดับดี

3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5.00

ระดับดีมาก

4. การวิจัย

4.75

ระดับดีมาก

5. การบริการวิชาการแก่สังคม

5.00

ระดับดีมาก

6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

ระดับดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ

4.80

ระดับดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ

5.00

ระดับดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

4.00

ระดับดี

เฉลี่ยทุกองค์ประกอบคุณภาพ

4.52

ระดับดีมาก

 

หมายเหตุ :  1. ในตัวบ่งชี้ของ สกอ. จำนวน 23 ตัวบ่งชี้ คณะรับการประเมินจำนวน 21 ตัวบ่งชี้ 

โดยยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 2.5 และ 7.3 เป็นการประเมินในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย

2. ในตัวบ่งชี้ของ สมศ. จำนวน 14 ตัวบ่งชี้ คณะรับการประเมินจำนวน 12 ตัวบ่งชี้

โดยไม่รับการประเมินใน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ไม่รับการประเมินเนื่องจากคณะไม่ได้เปิดสอนในหลักสูตรระดับ ป.เอก

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 ไม่รับการประเมินเนื่องจากประเมินในระดับมหาวิทยาลัย เท่านั้น

 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในตัวบ่งชี้ของ สกอ.และ สมศ. จำนวน 33 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนรวมตามตัวบ่งชี้เท่ากับ 4.52 หมายถึง มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ใน ระดับดีมาก