ชื่อ – สกุล
Mr. Wisan  Srimahawaro
ตำแหน่ง Assitant Professor
วุติการศึกษา
Philosophy of Art. (Planning and Rural Development)
สถาบันการศึกษา Maejo University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Planning Development, Political Sociology