ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.สุมาลัย  กาลวิบูลย์
ตำแหน่ง ผศ. (หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา)
วุติการศึกษา
Ph.D. (Buddhist Studies)
สถาบันการศึกษา  University of Delhi
อีเมล์ sumalouise@gmail.com / drsumalai@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1191
ความเชี่ยวชาญ พุทธศาสนศึกษา