ชื่อ – สกุล
ผศ.ดีรภรณ์  บัณฑิตชน
ตำแหน่ง ผศ.
วุติการศึกษา ศศ.ม. (ปรัชญา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมล์ ying-ying12@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1191
ความเชี่ยวชาญ ปรัชญา