ชื่อ – สกุล
Miss Somsong  Numnuan
ตำแหน่ง Assitant Professor
วุติการศึกษา
M.A
สถาบันการศึกษา Srinakarinthawirot (Prasarnmitre) University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ History and Culture