ชื่อ – สกุล
ผศ.สมทรง นุ่มนวล
ตำแหน่ง ผศ.
วุติการศึกษา
กศ.ม.(ประวัติศาสตร์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีเมล์ Somsong64@hotmail.com/ Somsong@sru.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 1120
ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์,วัฒนธรรม