ชื่อ – สกุล
ผศ.สมเชาว์  ชาตินฤดม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษ