ชื่อ – สกุล
ผศ.สมเชาว์  ชาตินฤดม
ตำแหน่ง ผศ.
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์ somchaochatnarudom@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1140
ความเชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษ