บทความวิชาการ รอการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ข้อมูลบทความ

 

สังกัดผู้เขียน


สถานะบทความ

 

สถานะผู้เขียน

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียน/สังกัด

ภายใน

ภายนอก

1.การบังคับใช้กฎหมายกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดน

ณัฐพล  สิทธิพราหมณ์

 

เนติบัณฑิตไทย

 

 

P

2. รัฐธิปัตย์

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

P

3. ข้อเสนอระบบคัดสรรผู้แทนที่เหมาะสม
กับสังคมไทย

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

P

4. ความสำเร็จของนวัตกรรม เลื่อนล้อต่อภาษี

มนัสชนก ทิพย์รักษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

P

 

5. บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “ธรรมะกับการเมือง”

พิชัย  สุขวุ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

P

 

6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านนายาง เมืองนาชายทอง นครหลวงเวียงจันทร์

จันทร์ถนอม สุขเสริม

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

P

7. การสร้างความทรงจำเกี่ยวกับวีรบุรุษของชาติลาว โดยมองผ่านท่านไกสอน พมวิหาน ช่วง คศ.1975-2012

วิศาล ศรีมหาวโร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

P

 

8. ปัจจัยที่ทำให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความสำเร็จสู่การเป็นชมรมที่เข้มแข็ง

จุฑาพร ดำมรี

นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม  คณะสังคมสงเคราะห์ศษสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

P

9. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระทำทางปกครอง : กรณีศึกษา กำหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

สิทธิกร ศักดิ์แสง
วราภรณ์ ปิ่นแก้ว

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

P

 

10.ความเชื่อเรื่องขวานหินขัดในบริบทมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ชาคริต สิทธิฤทธิ์

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

P

11. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

จารุวรรณ อมรศิลสวัสดิ์

นิติศาสตรบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

 

 

 

P

12.บทวิจารณ์หนังสือ เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ จิ๋วแต่แจ๋ว

ภมรรัตน์ สุธรรม

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

P

 

13. การสร้างภูมิคุ้มกันขอครอบครัวไทยด้วยวิถีพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ใน จ.สุราษฎร์ธานี

ภมรรัตน์ สุธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

P

 

14. “วรรณคดี” กับ “วรรณกรรม” จุดแบ่งแยกแห่งการดูถูกยุคสมัยของตัวเอง

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

P

 

15. โครงการวิจัย : กระบวนการสร้างความมั่นคงของครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

สุธิรา ถุงเงิน

มหาวิทยาลัยราชภักนครศรีธรรมราช

 

 

P

16. ต่อยอดภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยสูตรตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านในภาคอีสาน

ณัฐพงศ์ พุดหล้า

อาจารย์ประจำคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

P

17. การเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกและภาพสะท้อนจากการเข้ามาของชาวตะวันตกในจังหวัดภูเก็ต

จารุณี  คงกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

P

18. บทวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมเวียดนามหลังปีค.ศ. 1975 พลวัตและการเปลี่ยนแปลง ของ มนธิรา ราโท Dynamics and Changes of Post-1975 Vietnamese Literature by Montira Rato

ประจักษ์ สายแสง
Truong Thi Hang

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

P

19. การพัฒนาระบบบริการของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศุภจิตรา  ศิริธร

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

P

20. การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนทวายในพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกของรัฐไทย

ภูมิชัย คชมิตร

นักศึกษาปริญญาโท

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

P

21. ภูมิปัญาไทย ภูมิปัญญา อาเซียน ภาพสะท้อนจากนิทานพื้นบ้าน

วรัศนันท์ ชูทัพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

P

 

22. “ศีลธรรม” ในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ

เอกมันต์ ทองสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

P

 

23.ญาณวิทยาในพุทธปรัชญา : ความสัมพันธ์ของความเชื่อ ความรู้ และความจริง

เอกมันต์ ทองสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

P

 

24. ทฤษฎีของการเกิดรัฐกับหลักฐานในอุษาคเนย์

วัณสาส์น นุ่นสุข

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

P

25. เมืองท่ายุคต้นบนคาบสมุทรสยามกับเครือข่ายการค้าทางทะเลข้ามทวีปเอเชีย

วัณสาส์น นุ่นสุข

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

P

26. ปรัชญาสังคมศาสตร์ในบทบาทและความสัมพันธ์กับการวิจัย

พิทยุตม์ ต้นสายเพชร
(วิจัย ป.เอก)

นักศึกษาปริญญาเอก

สาขาพัฒนาสังคม นิด้า

 

 

P

27. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว : บทบาทการพัฒนาประเทศของกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไร

ชนาใจ หมื่นไธสง
สุกัญญา เอมอิ่มธรรม

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

 

P

28. ตุ๊กตาลูกเทพ: การผลิตซ้ำวาทกรรม ไม่เชื่ออย่าลบหลู่และบทบาทของวัตถุมงคลสมัยใหม่ในสังคมไทย

สุนทรี โชติดิลก

ประเสริฐ รุนรา

คณะอักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

P

29. ประชาธิปไตยแบบฐานรากเพื่อขจัดปัญหาโสกนาฏกรรมสาธารณะสมบัติ

อัจฉรา ชลายนนาวิน

ภาควิชาพัฒนาชุมชนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์

 

 

P

30. นางรื่นนางโรยฐานะพี่เลี้ยงจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ การศึกษาตามกรอบแนวคิดเรื่องมิตรแท้ 4 ในพระพุทธศาสนา

ศิวดล วราเอกศิริ

 

นักศึกษาปริญญาโท
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร

ปีที่ 9

ฉบับที่ 2

 

P

31. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการจัดการตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนภาคใต้ตอนบน

วงษ์สิริ เรืองศรี

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

P

32.การศึกษา ผลดี ผลเสีย จากการขยายตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

บทความวิจัยบทความวิจัยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

P

33. การบริหารจัดการหนี้ของลูกค้าเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชัยณรงค์ จะรา

โรงเรียนมัธยมศึกษา

 

 

P

34. การละหมาดวันศุกร์ : วัตรปฏิบัติกับการหลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียวของชาวมุสลิม

สุรชัย (ฟูอ๊าด)  ไวยวรรณจิตร

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (กำลังศึกษา) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

P

35. ปัญหาทางกฎหมายบางประการของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันอุทกภัย

อภิศักดิ์ พุฒทอง

นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

 

 

P

36. แลลึกความรู้สึกพระอุดมปิฎก จากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่องสุภาษิตร้อยแปดและสุทธิกรรมชาดก

ณัฐา วิพลชัย

 

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 ตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร

ปีที่ 9

ฉบับที่ 1

P

 

37. การเมืองความเชื่อมโยงภายในนโยบายต่างประเทศของไทย : กับความร่วมมือเอเชีย

ภูวิน  บุณยะเวชชีวิน

 

นักวิจัย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร

ปีที่ 9

ฉบับที่ 2 

 

P

38.ปริทัศน์หนังสือ
ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดที่สุดในโลก
สอนวิธีคิด เล่ม 1

นิทัศน์ ไหมจุ้ย

สำนักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

P

 

39. เสียงแห่งความขัดแย้งที่สะท้อนผ่านดนตรีเมทัลไทย : กรณีศึกษาบทเพลง ศรัทธาหรือสัตว์ทา ของวง Dezember

ฉลองชัย  โฉมทอง

 

สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร

ปีที่ 9

ฉบับที่ 1 

P

 

40.การพัฒนาภาวะผู้นำใฝ่บริการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ

เขมจิรา กุลขำ

(นักศึกษา ป.เอก)

 

โรงเรียนนานาชาติสมุย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร

ปีที่ 9

ฉบับที่ 2 

 

P

41. ทวิภาวะ

เจือง ถิ หั่ง

สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 

P

42. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่าบ้านผาแดงหลวงกับความเข้มแข็งของชุมชน

จรัสศรี จิตราภิรมย์

ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม

(ไม่ผ่านการพิจารณา)

นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภักสุรษษฎร์ธานี

 

 

P

43. ความหลากหลายทางภาษาและการสัมผัสภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 ตอบรับตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 9 ฉบับที่1

P

 

44. ปัญหาทางกฎหมายบางประการของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันอุทกภัย

อภิศักดิ์  พุมทอง

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี

10/10/2559

P

 

45. มัคคุเทศก์น้อย ข้อยกเว้นที่รอกฎหมายควบคุม

พินิจ  ทิพย์มณี

(บทความไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น)

 

 

P

46.การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่าบ้านผาแดงหลวงกับความเข้มแข็งของชุมชน

ภูริพัฒน์  แก้วศรี

อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

24/8/2559

 

P

47. การทูตความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างของจีนและนัยต่อไทย

ภูวิน  บุณยะเวชชีวิน

นักวิจัย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

29/9/2559

 

P

48. การสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวไทยด้วยวิถีพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

ภมรรัตน์ สุธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

28/9/2559

P

 

49.การเสรมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ ป่าน้ำราด – คลองมะเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภมรรัตน์ สุธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

28/9/2559

P

 

50. หม้อ มิติทางวัฒนธรรม : การศึกษาจากวรรณคดี

ปฐมพงษ์  สุขเล็ก

สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

22/9/2559

 

P

51. รูปแบบการพัฒนาการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดนนทบุรี

บุพชาติ ดวงดี

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

12/9/2559

 

P

52. รูปแบบการจัดการไร่ข้าว : วิถีการพึ่งตนเองด้านอาหารของชุมชนป่าร่อน

นิทัศน์ ไหมจุ้ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษ

20/9/2559

P

 

53.จากวิถีดั้งเดิมสู่วิถีของคนยุคใหม่ : ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในเด็กชายเล

วัศรนันทน์  ชูทัพ

 

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร

ปีที่ 9

ฉบับที่ 1 

P

 

54. การต่อสู้ ต่อรองผ่านทางสื่อพื้นบ้านเครื่องแต่งกายของชาวไทยโซ่งพลัดถิ่น อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาจารย์สุวิมล  เวชวิโรจน์

 

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 ตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร

ปีที่ 9

ฉบับที่ 1

P

 

55.  ภาพเชิงบวกและภาพเชิงลบของขุนแผน : ค่านิยมกับความสมจริง

กรณีศึกษาเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน สำนวนรัชกาลที่ ๒

วรรณธิรา วิระวรรณ

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

10/9/2559

P

 

56. เจ้าชายน้อย” : นวนิยายเชิงปรัชญาหรือนิทานสำหรับเด็ก?

ทิสวัส   ธำรงสานต์

อาจารย์ดร. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 ติดต่อได้ที่ : faastwt@ku.ac.th

8/10/2559

 

P

57. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ: กุญแจเพื่อการพัฒนาองคืกรภาครัฐสู่ความยั่งยืน

กันยารัตน์ จันทร์สว่าง

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภักสุราษฎร์ธานี

7/11/2559

P

 

58. ปัญหาการถ่วงดุลการไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สมชาย บุญมาก

คณะนิติศาสตร์

7/11/2559

P

 

59. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวการเมืองออนไลน์ของนักศึกษา ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

เบญริสา ตันเจริญ

 

21/11/2559

 

P

60. วรรณศิลป์ไทยร่วมสมัย ยุคสงครามเย็น : กรณีศึกษาวรรณกรรมของประมูลอุณหธูป

วรรณพร  พงษ์เพ็ญ

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล

18/10/2559

 

P

61. ชุมชนกับโครงการเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน : กรณีศึกษาเกาะพยาม

 สุดเฉลิม  ศัสตราพฤกษ์

รัฐประศาสนศาสตร์
มอ. สุราษฎร์ธานี

13/10/2559

 

P

62. การศึกษา ผลดี ผลเสีย จากการขยายตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

 

18/4/2559

 

P

63. แนวคิเรื่องสิทธิ เสรีภาพในนวนิยายเรื่องน้ำเงินแท้ ของวรินทร์ เลียววาริน

ศิรวิชญ์  จามพัฒน์

นักศึกษาปริญญาโท
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

20/10/2559

 

P

 

สัดส่วนผู้เขียน ภายใน  : ภายนอก :