ชื่อ – สกุล
นายพงศ์ชาติ   อิทรบุ่ม
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา (สูงสุด)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ จิตรกรรม