ชื่อ – สกุล
ว่าที่ ร.ท. พงศ์ชาติ  อินทชุ่ม
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
กศ.ม. (ศิลป์ศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ จิตรกรรม