บันทึกข้อตกลงนามความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มูลนิธิป่า – ทะเลเพื่อชีวิต

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี