รายชื่อกองบรรณาธิการฯ

        เจ้าของ

               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

        ที่ปรึกษา

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

               คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        บรรณาธิการ

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

        รองบรรณาธิการ

               อาจารย์จีรวรรณ ศรีหนูสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

        กองบรรณาธิการ

               ศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา สาและ                          มหาวิทยาลัยทักษิณ

               ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง

               ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปรีชา กาญจนาคม         มหาวิทยาลัยศิลปากร

               รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

               รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               ดร.สายสวาท เกตุชาติ                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

               ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

               ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

               อาจารย์วนิษา ติคำ                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

       สำนักงานกองบรรณาธิการ

               นางสาวอัมพวรรณ หนูพระอินทร์                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

               อาจารย์อมรรัตน์ แซ่กวั่ง                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

               ผศ.ธีรศักดิ์  ทองนุ้ยพราหมณ์                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

               อาจารย์สุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

               อาจารย์พงศ์เทพ   แก้วเสถียร                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี