รายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนบุคลากร สายวิชากร และสายสนับสนุน

เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องผดุงชาติ ชั้น 2

อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี