รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความวิชาการ

 

   ศ. (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล                   กระทรวงยุติธรรม

   ศ. (พิเศษ) ดร.พิสิษฐ์ เจริญวงศ์                มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ศ.เกียรติคุณ ดร.ปรีชา กาญจนาคม            มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ศ.กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศ.กิตติคุณ ดร.สุจริต เพียรชอบ                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์               ราชบัณฑิตยสถาน

   ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต                      ราชบัณฑิตยสถาน

   ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศ.ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร                       ราชบัณฑิตยสถาน

   ศ.ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์                 ราชบัณฑิตยสถาน

   ศ.ดร.ปัญญา บริสุทธิ์                           ราชบัณฑิตยสถาน

   ศ.ดร.รัตติยา สาและ                            มหาวิทยาลัยทักษิณ

   ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ                            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   ศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ                      ราชบัณฑิตยสถาน

   ศ.ดร.สมภาร พรมทา                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศ.ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง                        ข้าราชการบำนาญ

   ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศ.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศ.ปรีชา เถาทอง                                มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ศ.เพ็ญศรี กาญจโนมัย                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   ศ.วิโชค มุกดามณี                              มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   Prof. Dr. Bhikshu Satyapala             University of Delhi

   Prof. Dr. K.T.S. Sarao                      University of Delhi

   รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   รศ.ดร.จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ            มหาวิทยาลัยนเรศวร

   รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี                       มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง                      สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

   รศ.ดร.ธิดา สาระยา                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา                     ราชบัณฑิตยสถาน

   รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ                     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   รศ.ดร.มัลลิกา มังกรวงษ์                       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

   รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   รศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว                        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   รศ.ดร.ศรีเพ็ญ เศรษฐเสถียร                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรันดร์ทวี                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

   รศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย                      มหาวิทยาลัยมหิดล

   รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ                    มหาวิทยาลัยมหิดล

   รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ                       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  รศ.ดร.สุเทพ เชาวลิต                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

   รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   รศ.กรรณิการ์ วิมลเกษม                       มหาวิทยาลัยศิลปากร

   รศ.ชอบ เข็มกลัด                               ข้าราชการบำนาญ

   รศ.โชษิตา มณีใส                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   รศ.ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   รศ.บาหยัน อิ่มสำราญ                         มหาวิทยาลัยศิลปากร

   รศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์                       ราชบัณฑิตยสถาน

   รศ.ประยูร ทรงศิลป์                            มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

   รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   รศ.เปรมชญา ชนะวงศ์                        ข้าราชการบำนาญ

   รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   รศ.พัฒนะ เรือนใจดี                            มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์                              ราชบัณฑิตยสถาน

   รศ.สุกัญญา สุจฉายา                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รศ.สุรพล นาถะพินธุ                           ข้าราชการบำนาญ

   รศ.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   รศ.อมรา เล็กเริงสินธุ์                           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

   ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา               มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ผศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี                         มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล                   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ                     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   ผศ.ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   ผศ.ดร.อนันต์ ใจสมุทร                         ข้าราชการบำนาญ

   ผศ.ดร.อินทุวรรณา เชยชื่อสกุล               ข้าราชการบำนาญ

   ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   ผศ.สมเชาว์ ชาตินฤดม                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   ผศ.สมทรง นุ่มนวล                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   ดร.ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร                     มหาวิทยาลัยบูรพา

   ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์                       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์                     มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

   ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก                          ผู้อำนวยการสถาบันโขนแห่งชาติ

   ดร.เลิศชาย ศิริชัย                               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   ดร.สมคิด แก้วทิพย์                             มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์                      มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ดร.สายสวาท เกตุชาติ                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

   ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   ดร.อมรา ศรีสุชาติ                               ราชบัณฑิตยสถาน

   นายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์                     ราชบัณฑิตยสถาน

   นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช                  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ