บทความวิชาการที่ตอบรับพิมพ์เผยแพร่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2560)

 

ข้อมูลบทความ

 

สังกัดผู้เขียน


สถานะบทความ

 

สถานะผู้เขียน

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียน/สังกัด

ภายใน

ภายนอก

1. รูปแบบการจัดการไร่ข้าว : วิถีการพึ่งตนเองด้านอาหารของชุมชนป่าร่อน

นิทัศน์ ไหมจุ้ย
(ขอสำเร็จการศึกษาปริญญาโท)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บทความขอสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท

 

P