บทความวิชาการที่ตอบรับพิมพ์เผยแพร่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2560)

 

ข้อมูลบทความ

 

สังกัดผู้เขียน


สถานะบทความ

 

สถานะผู้เขียน

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียน/สังกัด

ภายใน

ภายนอก

1. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว : บทบาทการพัฒนาประเทศของกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไร

ชนาใจ หมื่นไธสง
สุกัญญา เอมอิ่มธรรม

คณะนิติรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้เขียนปรับแก้เบื้องต้นเรียบร้อย

เตรียมส่งผู้ทรงฯ

 

P

2. ตุ๊กตาลูกเทพ: การผลิตซ้ำวาทกรรม
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ และบทบาทของวัตถุมงคลสมัยใหม่ในสังคมไทย

สุนทรี โชติดิลก

 

 

ประเสริฐ รุนรา

 

ภาควิชาภาษาไทย

คณะอักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ภาควิชาภาษาไทย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้เขียนปรับแก้เบื้องต้นเรียบร้อย

เตรียมส่งผู้ทรงฯ

 

P

3. แลลึกความรู้สึกพระอุดมปิฎก จากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่องสุภาษิตร้อยแปดและสุทธิกรรมชาดก

ณัฐา วิพลชัย

 

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียนปรับแก้เบื้องต้นเรียบร้อย

เตรียมส่งผู้ทรงฯ

P

 

4. เสียงแห่งความขัดแย้งที่สะท้อนผ่านดนตรีเมทัลไทย : กรณีศึกษาบทเพลง ศรัทธาหรือสัตว์ทา ของวง Dezember

ฉลองชัย  โฉมทอง

 

สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เตรียมส่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

P

 

5. ความหลากหลายทางภาษาและการสัมผัสภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศิริรัตน์ ชูพันธ์

อรรถพลพิพัฒน์

 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียนปรับแก้เบื้องต้นเรียบร้อย

เตรียมส่งผู้ทรงฯ

P

 

6.จากวิถีดั้งเดิมสู่วิถีของคนยุคใหม่ : ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในเด็กชายเล

วัศรนันทน์  ชูทัพ

 

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียนปรับแก้เบื้องต้นเรียบร้อย

เตรียมส่งผู้ทรงฯ

P

 

7. ทวิภาวะ

เจือง ถิ หั่ง

สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ส่งผู้ทรงแล้ว

 1 ท่าน

 

P

8. การเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกและภาพสะท้อนจากการเข้ามาของชาวตะวันตกในจังหวัดภูเก็ต

จารุณี  คงกุล
081-9390529

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้เขียนปรับแก้เบื้องต้นเตรียมส่งผู้ทรงฯ

P

 

9. การต่อสู้ ต่อรองผ่านทางสื่อพื้นบ้านเครื่องแต่งกายของชาวไทยโซ่งพลัดถิ่น อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุวิมล  เวชวิโรจน์

 

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียนปรับแก้เบื้องต้นเตรียมส่งผู้ทรงฯ

P

 

10. นางรื่นนางโรยฐานะพี่เลี้ยงจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ การศึกษาตามกรอบแนวคิดเรื่องมิตรแท้ 4 ในพระพุทธศาสนา

ศิวดล วราเอกศิริ

 

นักศึกษาปริญญาโท
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เตรียมส่งผู้ทรง

 

P

11. การปฏิรูประเทศไทยบนพื้นฐานของทุนแห่งความยั่งยืน

จีระหงส์ ลดาภิรมย์

ศาสตราจารย์ ดร.มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

พิจารณาเบื้องต้น เตรียมส่งผู้เขียนปรับแก้

 

P

12. ถ้อยคำเกี่ยวกับการเกิดในภาษาไทย-ไท

นวรรณ พันธุเมธา

ราชบัณฑิตยสภา

พิจารณาเบื้องต้น เตรียมส่งผู้เขียนปรับแก้

 

P

13. อิทธิพลของสุนทรภู่ที่มีต่อการสร้างสรรค์หนังสือวัดเกาะภาคใต้ช่วงพ.ศ. 2470-2520

พัชรินทร์ จีนนุ่น

อาจารย์ หัวหน้าโครงการวิจัย, อาจารย์สาขาประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

พิจารณาเบื้องต้น เตรียมส่งผู้เขียนปรับแก้

 

P

14. การเมืองความเชื่อมโยงภายในนโยบายต่างประเทศของไทย : กับความร่วมมือเอเชีย

ภูวิน  บุณยะเวชชีวิน

 

นักวิจัย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เขียนปรับแก้เบื้องต้นเตรียมส่งผู้ทรงฯ

 

P

15.ปริทัศน์หนังสือ
ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
สอนวิธีคิด เล่มที่
1 “วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา”

นิทัศ ไหมจุ้ย

สำนักศิลปะวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พิจารณาเบื้องต้น เตรียมส่งผู้เขียนปรับแก้

 

P

บทความจำนวน 15 บทความ

สัดส่วนผู้เขียน ภายใน 6 : ภายนอก 9