บทความวิชาการที่ตอบรับพิมพ์เผยแพร่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560)

 

ข้อมูลบทความ

 

สังกัดผู้เขียน


สถานะบทความ

 

สถานะผู้เขียน

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียน/สังกัด

ภายใน

ภายนอก

1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการจัดการตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนภาคใต้ตอนบน

วงษ์สิริ เรืองศรี

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รอผู้เขียนปรับแก้

 

P

2.การพัฒนาภาวะผู้นำใฝ่บริการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ

เขมจิรา กุลขำ

(นักศึกษา ป.เอก)

 

โรงเรียนนานาชาติสมุย

ผู้เขียนปรับแก้เบื้องต้น
เตรียมส่งผู้ทรงฯ

 

P

3. บทวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมเวียดนามหลังปีค.ศ. 1975 พลวัตและการเปลี่ยนแปลง ของ มนธิรา ราโท

ประจักษ์ สายแสง
Truong Thi Hang

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เตรียมส่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

P

4. ปัญหาทางกฎหมายบางประการของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันอุทกภัย

อภิศักดิ์  พุมทอง
(ขอสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท)

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียนปรับแก้เบื้องต้นเตรียมส่งผู้ทรงฯ

P