บทความวิชาการ รอการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ข้อมูลบทความ

 

สังกัดผู้เขียน


สถานะบทความ

 

สถานะผู้เขียน

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียน/สังกัด

ภายใน

ภายนอก

1.พืชผักพื้นบ้านกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

เสน่ห์ บุญกำเนิด

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3/3/2558

P

 

2.ทฤษฎีระบบราชการกับการบริหารการปกครองของไทย

อเนก คงขุนทด

อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20/3/2558

 

P

3. การบริหารจัดการหนี้ของลูกค้าเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชัยณรงค์ จะรา

โรงเรียนมัธยมศึกษา

10/4/2558

 

P

4. รัฐธิปัตย์

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2/6/2558

 

P

5. ข้อเสนอระบบคัดสรรผู้แทนที่เหมาะสม
กับสังคมไทย

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2/6/2558

 

P

6. ปัจจัยที่ทำให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความสำเร็จสู่การเป็นชมรมที่เข้มแข็ง

จุฑาพร ดำมรี

นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

10/11/2558
(ติดต่อไม่ได้)

 

P

7. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านนายาง
เมืองนาชายทอง นครหลวงเวียงจันทร์

จันทร์ถนอม สุขเสริม
09-2060-8582

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23/2/2559

 

P

8. “วรรณคดี” กับ “วรรณกรรม” จุดแบ่งแยกแห่งการดูถูกยุคสมัยของตัวเอง

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3/2/2559

P

 

9. โครงการวิจัย : กระบวนการสร้างความมั่นคงของครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

สุธิรา ถุงเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

3/2/2559

 

P

10. การพัฒนาระบบบริการของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศุภจิตรา  ศิริธร
08 1890 5981

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

31/3/2559

 

P

11. การศึกษา ผลดี ผลเสีย จากการขยายตัวของ ม.ราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสาพร้าว

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

บทความวิจัยบทความวิจัยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

19/4/2559

 

P

12. ทฤษฎีของการเกิดรัฐกับหลักฐาน
ในอุษาคเนย์

วัณสาส์น นุ่นสุข
084-4492404

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

20/4/2559

 

P

13. เมืองท่ายุคต้นบนคาบสมุทรสยามกับเครือข่ายการค้าทางทะเลข้ามทวีปเอเชีย

วัณสาส์น นุ่นสุข
084-4492404

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

20/4/2559

 

P

14.ความเชื่อเรื่องขวานหินขัดในบริบทมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ชาคริต สิทธิฤทธิ์
081-8947124

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

26/4/2559

 

P

15. การละหมาดวันศุกร์ : วัตรปฏิบัติกับการหลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียวของชาวมุสลิม

สุรชัย (ฟูอ๊าด) 
ไวยวรรณจิตร
083-1901334

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (กำลังศึกษา) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3/5/2559

 

P

16. “ศีลธรรม” ในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ

เอกมันต์ ทองสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

25/7/2559

P

 

17.ญาณวิทยาในพุทธปรัชญา : ความสัมพันธ์ของความเชื่อ ความรู้ และความจริง

เอกมันต์ ทองสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

25/7/2559

P

 

18.การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาในชุมชนภาคใต้

จิตติมา ดำรงวัฒนะ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะ
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน .คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

3/8/2559

 

P

19. การศึกษาเปรียบเทียบนโยบาย Regeneration เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมระหว่างประเทศไทยและอังกฤษ เพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาชุมชน

อัจฉรา ชลายนนาวิน
086-11111120

ภาควิชาพัฒนาชุมชนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์

9/8/2559

 

P

20. ต่อยอดภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยสูตรตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านในภาคอีสาน

ณัฐพงศ์ พุดหล้า

อาจารย์ประจำคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20/8/2559

 

P

21. ปรัชญาสังคมศาสตร์ในบทบาทและความสัมพันธ์กับการวิจัย

พิทยุตม์ ต้นสายเพชร
(วิจัย ป.เอก)

นักศึกษาปริญญาเอก

สาขาพัฒนาสังคม นิด้า

20/8/2558
(ติดต่อไม่ได้)

080-049-5588

 

 

 

P

22.การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่าบ้านผาแดงหลวงกับความเข้มแข็งของชุมชน

ภูริพัฒน์  แก้วศรี
ดร.ประยูร อิมิวัตร์
081-7836318

อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปรับแก้เบื้องต้นเรียบร้อย
24/8/2559

 

 

 

P

23. รูปแบบการพัฒนาการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดนนทบุรี

 

บุพชาติ ดวงดี
081-3762123

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

12/9/2559

 

P

24. หม้อ มิติทางวัฒนธรรม : การศึกษาจากวรรณคดี

ปฐมพงษ์  สุขเล็ก
086-5338954

สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม

22/9/2559

 

P

25. การสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวไทยด้วยวิถีพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

ภมรรัตน์ สุธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

28/9/2559

P

 

26. การเสรมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ ป่าน้ำราด – คลองมะเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภมรรัตน์ สุธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

28/9/2559

P

 

27. การทูตความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างของจีนและนัยต่อไทย

ภูวิน  บุณยะเวชชีวิน
083-0834032

นักวิจัย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

29/9/2559

 

P

28. เจ้าชายน้อย” : นวนิยายเชิงปรัชญาหรือนิทานสำหรับเด็ก?

ทิสวัส   ธำรงสานต์ faastwt@ku.ac.th

อาจารย์ดร. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140

8/10/2559

 

P

29. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

จารุวรรณ
อมรศิลสวัสดิ์

097-020-0465

นิติศาสตรบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

 

13/10/2559

 

P

30. ชุมชนกับโครงการเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน : กรณีศึกษาเกาะพยาม

 สุดเฉลิม 

ศัสตราพฤกษ์

 

 

รัฐประศาสนศาสตร์
มอ. สุราษฎร์ธานี

13/10/2559

 

P

31. วรรณศิลป์ไทยร่วมสมัย ยุคสงครามเย็น : กรณีศึกษาวรรณกรรมของประมูลอุณหธูป

วรรณพร  พงษ์เพ็ญ
084-4473092

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล

18/10/2559

 

P

32. แนวคิเรื่องสิทธิ เสรีภาพในนวนิยายเรื่องน้ำเงินแท้ ของวรินทร์ เลียววาริน

ศิรวิชญ์  จามพัฒน์
(ขอสำเร็จการศึกษา)

087-8884692

นักศึกษาปริญญาโท
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

20/10/2559

 

P

33. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ: กุญแจเพื่อการพัฒนาองคืกรภาครัฐสู่ความยั่งยืน

กันยารัตน์
จันทร์สว่าง

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7/11/2559

P

 

34. ปัญหาการถ่วงดุลการไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สมชาย บุญมาก

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7/11/2559
ดำเนินการปรับแก้เบื้องต้น

P

 

35. ชุมชนชาวไทยทรงดำ: การอพยพและการตั้งถิ่นฐานในปักษ์ใต้

กฤษณะ ทองแก้ว

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9/11/2559

P

 

36. การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนทวายในพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกของรัฐไทย

ภูมิชัย คชมิตร

นักศึกษาปริญญาโท

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10/11/2558

 

P

37.  ภาพเชิงบวกและภาพเชิงลบของขุนแผน : ค่านิยมกับความสมจริงกรณีศึกษาเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผนสำนวนรัชกาลที่ 2

วรรณธิรา วิระวรรณ

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียนปรับแก้เบื้องต้นเตรียมส่งผู้ทรงฯ
23/11/2559

P

 

38. ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการบอกเลิกสัญญากับปัจจัยเรื่อง
ความอาวุโส”  ในสังคมไทย

สิทธิธรรม
อ่องวุฒิวัฒน์
081-6442948

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28/11/2559

 

P

39. ปัญหาและอุปสรรคด้านปัจจัยพื้นฐานในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ขนาดย่อม และขนาดกลาง

เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์
082-4899629

092-6699355

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

2/12/2559

 

P

40. ปัญหาและความต้องการช่วยเหลือของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง ขนาดย่อมและขนาดกลาง 

เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์
082-4899629

092-6699355

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

2/12/2559

 

P

41. ผลกระทบของการประยุกต์ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs

หยาดพิรุฬห์ สิงหาด
(ขอสำเร็จการศึกษา)
081-0892021

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

4/12/2559

 

P

42. การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงผูกพันของนกปรอดหัวโขนในสภาพเลี้ยงขังกรง

พ.ต.ท.พิชศาล

พันธุ์วัฒนา
081-9056711

คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

4/12/2559

 

P

43. การลงโทษที่เป็นธรรมในพุทธปรัชญา
เถรวาท

พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี (เหมประไพ)
087-8296423

 

20/12/2559

 

P

44. การบริหารปราสาทโอซากะ
เมืองโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น

วันชัย แก้วไทรสุ่น

 

 

 

P

45. เมืองศรีธรรมราชมหานคร
(สิบสองนักษัตร)

สืบพงศ์ ธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

P