คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาหน่วยงานภายนอก” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และ ศ.ชวน เพชรแก้ว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น ณ ห้องลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์