ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้มีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในสำนักงานคณบดี ผู้บริหาร และบุคลากร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมนิภานภดล โดยมี ผศ.ดรนิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง