ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้มีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในสำนักงานคณบดี ผู้บริหาร และบุคลากร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องQS2-209 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา