การประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557