ขอเชิญติดตามการรับชมการให้สัมภาษณ์พิเศษ

    ผศ.สมทรง นุ่มนวล          

                          เรื่อง “การจัดการศึกษาของคณะมนุษย์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”  

                    “รายการ แหลงข่าวเช้านี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  NBT ช่อง 11”  

                                                   เช้าวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556  เวล่า 08.30 น. – 09.00 น.                                       

                                                                                           ชมภาพกิจกรรม