สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

   ชื่อหลักสูตร        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

          Bachelor of Arts Program in Cultural Management

   ชื่อปริญญา         ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทางวัฒนธรรม)

                           Bachelor of Arts (Cultural Management)

   อักษรย่อปริญญา  ศศ.บ. (การจัดการทางวัฒนธรรม)

                           B.A. (Cultural Management)

   ปรัชญาของหลักสูตร

             มุ่งผลิตบัณฑิตให้เห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จัดการทุนทางวัฒนธรรม ให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง

          2. พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับศิลปินพื้นบ้าน ทายาทศิลปินพื้นบ้าน หรือมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

   รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124หน่วยกิต

   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                  ข้าราชการ / พนักงาน สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการวัฒนธรรม นักผลิตสื่อ / นักเขียนสารคดีวัฒนธรรม ผู้ผลิตสารคดีวัฒนธรรมในรายการวิทยุ/โทรทัศน์  อาชีพอิสระที่อาศัยทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น อาทิ การผลิตของที่ระลึก โฮมสเตย์ เป็นต้น