สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

 

     ชื่อหลักสูตร          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

             Bachelor of Arts Program in Community Development

     ชื่อปริญญา           ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การพัฒนาชุมชน)

                              Bachelor of Arts (Community Development)

     อักษรย่อปริญญา    ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

                               B.A. (Community Development)

     ปรัชญาของหลักสูตร

             สร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพ ใช้ศาสตร์การพัฒนาอย่างบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้โดยใช้ภูมิปัญญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

     คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                         1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง

              2. มีจิตใจรักงานพัฒนาชุมชน

              3. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

      รูปแบบของหลักสูตร

              หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130หน่วยกิต

      แนวทางการศึกษาต่อ

         บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ซึ่งสามารถใช้พื้นฐานที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้งโอกาสในการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ

        อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

              นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน  นักพัฒนาองค์กรและนักบริหารองค์กร  นักวิจัยชุมชน / นักวิจัยอิสระ  ผู้นำท้องถิ่น /ผู้นำท้องที่  ผู้นำองค์กรชุมชน