สาขาวิชาจิตรกรรม

   ชื่อหลักสูตร              หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม

              Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Painting

            ชื่อปริญญา               ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม)

                                          Bachelor of Fine and Applied Arts (Painting)

   อักษรย่อปริญญา        ศป.บ. (จิตรกรรม)

                                B.F.A (Painting)

    ปรัชญาของหลักสูตร

               จัดการศึกษาทางจิตรกรรม โดยเน้นทักษะพื้นฐาน ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ และทักษะการค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบ

      คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                    1. นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

           2. มีความรู้ ความสามารถทางศิลปกรรม และสามารถปฏิบัติงานเป็นเบื้องต้นได้

     รูปแบบของหลักสูตร

            หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

     แนวทางการศึกษาต่อ

            บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปกรรมตามที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด

     อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

             ครู อาจารย์  จิตรกร ศิลปิน นักออกแบบทางศิลปะ นักวิชาการทางศิลปกรรมในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  เจ้าหน้าที่ศิลปกรรมในองค์กรต่างๆ และอาชีพอิสระโดยเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจศิลปกรรม