สาขาวิชาดนตรีสากล 

   ชื่อหลักสูตร            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

                                Bachelor of Arts (Western Music)

   ชื่อปริญญา           ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)

                            Bachelor of Arts (Western Music)

   อักษรย่อปริญญา   ศศ.บ. (ดนตรีสากล)

                            B.A. (Western Music)

   ปรัชญาของหลักสูตร

           มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านดนตรีสากล สร้างสรรค์งานดนตรี และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ร่วมกับศาสตร์ดนตรี เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ภาครัฐ ภาคเอกชน และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้อง มีจิตสำนึกของความเป็นไทย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

          2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติดนตรี (นำเสนอเป็นแฟ้มสะสมงาน)

          3. มีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพดนตรี

          4. มีการสอบสัมภาษณ์ (สอบทุกเครื่องมือเอก) และสอบภาคปฏิบัติตามความถนัด

   รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130หน่วยกิต

   แนวทางการศึกษาต่อ

          หลังจากจบสาขาวิชาดนตรีสากล ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท- ปริญญาเอกทางดนตรีทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้

   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ครู-อาจารย์สอนวิชาดนตรีสากล ผู้ผลิตผลงานเพลงในบริษัทค่ายเพลงต่าง ๆ นักประพันธ์เพลงแนวคลาสสิค สมัยนิยม ลูกทุ่ง นักดนตรีสากลอาชีพ ผู้ผลิตผลงานเพลงประกอบสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา สปอร์ตวิทยุ รับราชการทหาร  ตำรวจ  ในหน่วยงานดุริยางค์ประจำ กรม กอง