ชื่อ – สกุล
นายภูมิ พรหมพากุล
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
(M.A.)Master of Education
สถาบันการศึกษา Yunnan Normal University,China
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ ภาษาจีน