ชื่อ – สกุล
ดร.ภูมิ พรหมพาหกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาจีน)
วุติการศึกษา
M.Ed. (Chinese)
สถาบันการศึกษา Yunnan Normal University,China
อีเมล์ gaoxiangcai@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1136
ความเชี่ยวชาญ ภาษาจีน