ชื่อ – สกุล
นางสาวอมรา  อภัยพงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
M.A.(Linguistics and Applied Linguistics)
สถาบันการศึกษา Yunnan Normal University,China
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ ภาษาจีน