ชื่อ – สกุล
นางสาวอมรา  อภัยพงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
M.A.(Applied Linguistics)
สถาบันการศึกษา Yunnan Normal University,China
อีเมล์ krujeen@hotmail.co.th
โทรศัพท์ภายใน 1136
ความเชี่ยวชาญ ภาษาจีน