สาขาวิชาภาษาจีน 

    ชื่อหลักสูตร              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน

               Bachelor of Arts Program in Chinese

    ชื่อปริญญา               ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

               Bachelor of Arts (Chinese)

    อักษรย่อปริญญา        ศศ.บ. (ภาษาจีน)

                                      B.A. (Chinese)

    ปรัชญาของหลักสูตร

            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้ภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนได้ 

    จุดเด่นของหลักสูตร   

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เป็นหลักสูตร 2 ปริญญา (2+2) กล่าวคือ ผู้เรียนจะเรียนในประเทศไทย 2 ปี  ในชั้นปี 1 และชั้นปีที่ 2 และอีก 2 ปีในชั้นปี 3 และชั้นปีที่ 4  จะไปเรียน ณ Yunnan Normal University ประเทศจีน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ คือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและจาก Yunnan Normal University

     รูปแบบของหลักสูตร

            หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128หน่วยกิต

     คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                   1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

           2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

      คุณสมบัติของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

       สาขาวิชาภาษาจีนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความชำนาญในการใช้ภาษาจีนในทักษะทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งการแปลได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเป็นมาตรฐาน สามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) นอกเหนือจากนั้นบัณฑิตยังมีความรู้ความเข้าใจในอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมจีนในแง่ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง และสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่ได้เล่าเรียนเพื่อการดำรงชีพและกิจการงานต่างๆ รวมทั้งสามารถทำธุรกรรมกับคนจีนได้อย่างสำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ

      แนวทางการศึกษาต่อ

              บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ มหาวิทยาลัยใน         ประเทศไทย รวมทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ในสาขาวิชาต่างๆ ได้ อาทิ เช่น ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ วรรณคดี จีนโบราณ วรรณกรรมจีนสมัยปัจจุบัน ปรัชญาจีน จีนศึกษา การเรียน การสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองสำหรับชาวต่างชาติ เป็นต้น

    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  ครู/อาจารย์  ติวเตอร์ผู้สอนภาษาจีน นักวิชาการ  นักวิจัย มัคคุเทศก์ ล่าม/นักแปล นักเขียน นักธุรกิจ