ชื่อ – สกุล
นางสาวนภัสส์สินี  รอดเกิด
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
M.A. (Applied linguistics)
สถาบันการศึกษา The University of Adelaide
อีเมล์ sini.rotkert@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1140
ความเชี่ยวชาญ  –