ชื่อ – สกุล
นางสาวกิ่งกาญจน์  สุพรศิริสิน
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ)
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์ kingkan_sup@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1146
ความเชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษ