ชื่อ – สกุล
ผศ.อร  ขันธประดิษฐ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม.(การสอนภาษาฝรั่งเศส)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า