ชื่อ – สกุล
Mr. Chan  Nuchnawdeesri
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Master’s Degree : Business English for International Communication
สถาบันการศึกษา Srinakharinwirot University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ English Camp